jaw coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw coupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw coupling

    * kỹ thuật

    khớp vấu