interest rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interest rate

  * kinh tế

  lãi suất

  tỷ lệ lãi suất vay

  * kỹ thuật

  lãi suất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interest rate

  the percentage of a sum of money charged for its use

  Synonyms: rate of interest