interest-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest-free

    * kinh tế

    không trả lãi

    miễn lấy lời