interest on debts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest on debts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest on debts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest on debts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest on debts

    * kinh tế

    lãi nợ trong kỳ