interest policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest policy

    * kinh tế

    chính sách lãi suất của ngân hàng