interest on loans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest on loans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest on loans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest on loans.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest on loans

    * kinh tế

    lãi cho vay