interestingness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interestingness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interestingness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interestingness.

Từ điển Anh Việt

 • interestingness

  /'intristiɳnis/

  * danh từ

  sự làm quan tâm, sự làm chú ý; tính chất chú ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interestingness

  Similar:

  interest: the power of attracting or holding one's attention (because it is unusual or exciting etc.)

  they said nothing of great interest

  primary colors can add interest to a room

  Antonyms: uninterestingness