interest per week nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest per week nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest per week giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest per week.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest per week

    * kinh tế

    lãi hàng tuần