interest expense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest expense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest expense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest expense.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • interest expense

    interest paid on loans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).