interest passbook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest passbook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest passbook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest passbook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest passbook

    * kinh tế

    sổ tiền lãi