interest on calls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest on calls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest on calls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest on calls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest on calls

    * kinh tế

    lãi tiền vay không kỳ hạn