interest in red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest in red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest in red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest in red.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest in red

    * kinh tế

    lãi phải trả