interest fine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest fine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest fine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest fine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest fine

    * kinh tế

    tiền phạt trả lãi chậm