interest charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interest charge

  * kinh tế

  chi phí tiền lãi

  chuyển lãi thành vốn

  lãi phải trả

  phí lãi

  phí tài chính

  vốn hóa tiền lãi