interest clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest clause

    * kinh tế

    điều khoản lợi tức