interestedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interestedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interestedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interestedly.

Từ điển Anh Việt

  • interestedly

    xem interested