interest in black nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest in black nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest in black giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest in black.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interest in black

    * kinh tế

    lãi phải thu