grand inquisitor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grand inquisitor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grand inquisitor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grand inquisitor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grand inquisitor

    director of the court of Inquisition (especially in Spain and Portugal)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).