grand aid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grand aid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grand aid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grand aid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grand aid

    * kinh tế

    kinh phí hỗ trợ

    trợ cấp