grandioso nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grandioso nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grandioso giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grandioso.

Từ điển Anh Việt

  • grandioso

    * phó từ, adj

    (âm nhạc) hùng tráng