goal variable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal variable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal variable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal variable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goal variable

    * kinh tế

    biến mục tiêu