goal post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goal post

    * kỹ thuật

    khung chống