goal seeking behaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal seeking behaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal seeking behaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal seeking behaviour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goal seeking behaviour

    * kỹ thuật

    dáng điệu hướng đích