goal planning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal planning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal planning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal planning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goal planning

    * kinh tế

    sự kế hoạch các mục tiêu