goal seeking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal seeking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal seeking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal seeking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goal seeking

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    truy tìm mục tiêu