goal seek and solver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal seek and solver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal seek and solver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal seek and solver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goal seek and solver

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mục tiêu tìm kiếm và giải quyết