goal-coordination method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal-coordination method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal-coordination method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal-coordination method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goal-coordination method

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    phương pháp phối hợp mục tiêu