goal-driven method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal-driven method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal-driven method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal-driven method.

Từ điển Anh Việt

  • goal-driven method

    (Tech) phương pháp hướng về đích