geodetic signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic signal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột tiêu trắc địa