geodetic instrument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic instrument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic instrument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic instrument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic instrument

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ trắc đạc