geodetic base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic base

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt chuẩn trắc địa