geodetic equator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic equator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic equator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic equator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic equator

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    xích đạo trắc địa