geodetic angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic angle

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    góc trắc địa