geodetic accuracy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic accuracy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic accuracy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic accuracy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic accuracy

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ chính xác trắc địa