geodetic dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic dome.

Từ điển Anh Việt

  • geodetic dome

    (Tech) vòm cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic dome

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòm trắc địa