geodetic, geodesic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic, geodesic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic, geodesic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic, geodesic.

Từ điển Anh Việt

  • geodetic, geodesic

    (Tech) thuộc về trắc địa; thuộc về mặt cong/mặt cầu