geodetic pressure head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic pressure head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic pressure head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic pressure head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic pressure head

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiều cao cột nước hình học