geodetic center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic center

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trung tâm trắc địa