geodetic point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic point

    * kỹ thuật

    điểm trắc địa