geodetic document nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic document nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic document giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic document.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic document

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tài liệu trắc địa