geodetic measuring instrument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic measuring instrument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic measuring instrument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic measuring instrument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic measuring instrument

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy trắc đạc