geodetic coordinate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic coordinate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic coordinate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic coordinate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic coordinate

    * kỹ thuật

    tọa độ trắc địa