geodetic satellite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic satellite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic satellite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic satellite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic satellite

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vệ tinh trắc địa