geodetic line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic line.

Từ điển Anh Việt

  • geodetic line

    (Tech) đường trắc địa, đường ngắn nhất trên mặt cong

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic line

    * kỹ thuật

    đường trắc địa