extend the contract period (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extend the contract period (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extend the contract period (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extend the contract period (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extend the contract period (to...)

    * kinh tế

    kéo dài kỳ hạn hợp đồng