ec support for science and technology for regional innovation and development in europe (stride) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ec support for science and technology for regional innovation and development in europe (stride) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ec support for science and technology for regional innovation and development in europe (stride) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ec support for science and technology for regional innovation and development in europe (stride).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ec support for science and technology for regional innovation and development in europe (stride)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    EC trợ giúp cho khoa học và công nghệ cho việc đổi mới và phát triển khu vực ở châu Âu