ec mode (extended control mode) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ec mode (extended control mode) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ec mode (extended control mode) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ec mode (extended control mode).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ec mode (extended control mode)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ điều khiển mở rộng