drainage works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage works.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage works

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công tác tiêu nước

    công trình tiêu nước