drainage main nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage main nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage main giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage main.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage main

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kênh tiêu nước chính