drainage valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage valve

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    van tháo cạn nước